Valikko Sulje

Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Yleisiä määräyksiä


1 § Yhdistyksen nimi on Dandiedinmontinterrierit – DDT ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


2 § Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan, ja sen tarkoituksena on edistää dandiedinmontinterrierin jalostusta, tunnetuksitekemistä ja kaikinpuolista rotuharrastusta Suomessa. Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin näissä säännöissä SKL) ja Suomen Terrierijärjestö r.y. – Finlands Terrieriorganisation r.f.:n (myöhemmin näissä säännöissä STJ) jäsen.


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 •  * pyrkii aktiivisesti keräämään dandiedinmontinterrierin harrastajat yhdistyksen ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin syventääkseen heidän rotu- ja kenneltietouttaan
 • * harjoittaa jalostusneuvontaa
 • * tekee yhteistyötä STJ:n ja SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan kanssa jalostustyön kehittämiseksi 
 • * kirjaa ja julkaisee näyttelytuloksia sekä rekisteröinti- ja terveystietoja
 •  * kartoittaa rodun terveystilannetta sekä jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden rodussa esiintyvien sairauksien vastustamiseksi
 • * edustaa rotua ja valvoo sen etuja STJ:ssä ja SKL:ssa
 • * seuraa rodun kehitystä ja tekee rotua ja muuta kenneltyötä koskevia aloitteita STJ:lle
 • * kehittää ja ylläpitää toimivaa yhteistyötä muiden koiraharrastukseen liittyvien järjestöjen ja yhdistysten sekä viranomaisten kanssa
 • * seuraa yhteistyössä STJ:n kanssa rodun ulkomuoto- ja koearvostelua ja tekee tarvittaessa esityksiä tuomareiksi
 • * toimii STJ:n apuna ulkomuototuomarikoulutuksessa
 • * pitää yhteyttä rodun kotimaahan ja muiden maiden vastaaviin rotuyhdistyksiin
 • * järjestää koulutus-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia rodun harrastajille ja arvostelutuomareille
 • * harjoittaa julkaisutoimintaa
 • * toimeenpanee koiranäyttelyitä ja jalostuskatselmuksia
 • * harrastaa yleensä koiran jalostusta ja -pitoa edistävää toimintaa


4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahakeräyksiä.


5 § Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta pöytäkirjakieli on suomi.


Jäsenyys


6 § Yhdistyksen jäseniä ovat:

 • * varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat vuotuisen jäsenmaksun,
 • * perhejäsenet, jotka kuuluvat varsinaisen jäsenen perheeseen ja asuvat yhdessä tämän kanssa ja suorittavat vuotuisen perhejäsenmaksun. Perhejäsenille ei lähetetä erikseen yhdistyksen julkaisuja ja kiertokirjeitä.
 • * tuomarijäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat,
 • * kunniajäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat.


7 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai perhejäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö maksamalla liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun. Tuomarijäseneksi hallitus voi kutsua yksityisen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut dandiedinmontinterrierin arvostelutuomarina. Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua yksityisen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous yksimielisesti. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


8 § Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.


9 § Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota jättämällä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen erostaan tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa. Eroilmoitus merkitään tällöin pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi kolmen kuukauden kuluttua erääntyneen jäsenmaksun laiminlyönnistä.

Yhdistyksen jäsenen erottamista voidaan esittää yhdistyksen kokoukselle, mikäli jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai lain tai hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu SKL:n jäsenyydestä. Erottamiseen tarvitaan 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Jäsen voidaan erottaa määräajaksi tai lopullisesti. Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin.    


10 § Jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä dandie-harrastuspiirejä ja -osastoja.


Hallinto


11 § Yhdistyksen hallintoa ja asioita hoitaa äänioikeutetuista jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) jäsentä, joista kolme eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella, sekä kaksi (2) vuodeksi valittua varajäsentä.


Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joista sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, tulee yhdistyksen hallituksen nimetä hänen tilalleen valitsemisjärjestyksen mukainen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai, kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.


12 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


13 § Hallituksen tehtävänä on:

 1.  Johtaa yhdistyksen toimintaa
 2.  Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.
 3.  Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ottaen huomioon, että yhdistykselle uskottuja lahjoituksia, testamentteja ja varoja käytetään näiden sääntöjen puitteissa, lahjoittajan tai testamentintekijän määräysten mukaisesti.
 4.  Kutsua yhdistyksen jäsenet kokouksiin ja valmistaa kokouksille esitettäväksi määrätyt asiat
 5.  Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 6.  Panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset.
 7.  Määrätä yhdistyksen edustajat SKL:n ja STJ:n kokouksiin.
 8.  Nimittää avukseen rodun jalostusta valvova ja neuvoa-antava jalostustoimikunta.
 9.  Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.


Tilit


14 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.


Kokoukset


15 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen huhtikuun 30. päivää ja syyskokous ennen joulukuun 20. päivää. Hallitus määrää kokousten tarkemman ajankohdan. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kokouksissa 15 vuotta täyttäneet, jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet sekä tuomari- ja kunniajäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni, jota hän voi käyttää ainoastaan läsnäolevana. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla jäsenille kirjallinen kutsu joko postitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.


16 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • 1. Kokouksen avaus.
 • 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 • 3. Kokouksen järjestäytyminen:
 •       a) puheenjohtajan vaali
 •        b) sihteerin vaali
 •        c) pöytäkirjantarkastajien vaali
 •        d) ääntenlaskijain vaali
 • 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 • 5. Esitetään toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
 • 6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
 • 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 • 8. Käsitellään ja päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen 18 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset.
 • 9. Kokouksen päättäminen.


17§ Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • 1. Kokouksen avaus.
 • 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 • 3. Kokouksen järjestäytyminen:
 •        a) puheenjohtajan vaali
 •        b) sihteerin vaali
 •        c) pöytäkirjantarkastajien vaali
 •        d) ääntenlaskijain vaali
 • 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 • 5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • 6. Hyväksytään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
 • 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
 • 8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 • 9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä vuodeksi kerrallaan kaksi (2) varajäsentä.
 • 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies.
 • 11. Käsitellään ja päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen 18 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset.
 • 12. Kokouksen päättäminen.


18 § Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa siinä käsiteltäviksi, ja niistä voidaan päättää, mikäli päätös on yksimielinen. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi tehköön siitä kirjallisen esityksen niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


19 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 9, 20 ja 21 §§:ssä mainituista asioista.


Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen


20 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.


21 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään 30 päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista hyväksytyistä äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä kenneltoimintaa edistävään tarkoitukseen, purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.


22 § Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.